Газобетон — це АЕRОС!

Газобетон — це АЕRОС!

Вирішили будувати з газобетону? Що
ж — це чудовий вибір! Проте є одне
«але» — ринок рясніє різноманітними
пропозиціями й тому виникає гостра
потреба розібратися, чому нібито
однакові за своїми характеристиками
вироби можуть відрізнятися за
вартістю іяк не помилитися у своєму
виборі та обрати оптимальний за
співвідношенням «ціна-якість»
газобетон. Тож почнемо!

стосовувати ще у 20-х — 30-х роках

минулого століття, але свою попу-
лярність серед пересічних споживачів
він здобув відносно недавно, коли за-
вдяки сучасним технологіям з’явилася
можливість запропонувати будівельному
ринку продукт, прийнятний за ціною та
одночасно кращий за своїми фізико-тех-
нічними характеристиками у порівнянні з
іншими стіновими матеріалами.

Як тільки товар стає популярним,
з’являється велика кількість охочих за-
йматися виробництвом та продажем та-
кої продукції. На жаль, не у всіх виробни-
ків є можливість використовувати новітні
досягнення у технологічному процесі ви-
готовлення продукції й, не завжди за це
беруться професіонали. У підсумку ри-

о: в будівництві почали за-

нок отримує дешевий товар сумнівної
якості

Ми | попросили | лідера 1 україн-
ського ринку виробників газобетону
ТОВ»Аерок» (торговельна марка АЕВОС)
докладно роз’яснити споживачам, яким
повинен бути якісний газобетон та на що
слід звертати свою увагу, щоб не при-
дбати товар сумнівної якості за відносно
«вигідною» ціною.

Перш за все варто звернути увагу на
технологію |виробництва (газобетону.
Компанія «Дерок» виробляє продукцію,
на сучасному оригінальному німецько-
му технологічному обладнанні, викорис-
товуючи при цьому прогресивну тех-
нологію. Застосування такого методу
виробництва дозволяє отримати якісний
та однорідний за структурою матеріал,
який має морозостійкість не менше 100
циклів поперемінного заморожування та.
відтавання.

Вибір технології виробництва безпо-
середньо впливає на структуру мате-
ріалу і, як результат, на властивості кін-
цевого продукту. На деяких заводах,
наприклад Білоруських, використовують
віброударну технологію, при якій при-
скорюється процес утворення порис-
тої структури матеріалу. Таким чином, у
виробника з’являється можливість ви-

користовувати менш якісну і дешеву си-
ровину. Все це призводить до того, що
в матеріалі утворюються різні за розмі-
ром пори та порушується рівномірність
їх розподілу що спричиняє утворення де-
фектів виробів у вигляді розшаровувань.
Як наслідок, такий газобетон має значно
нижчу морозостійкість (близько 25 ци-
клів заморожування і відтавання) та дов-
говічність. Це з часом призводить до по-
верхневого руйнування стін.

Крім цього, неоднорідність структури
підвищує щільність блоку. А чим газобе-
тон щільніше, тим відповідно вища його
теплопровідність і холодніша стіна з та-
кого матеріалу, тому в подальшому на
Вас будуть чекати значні витрати на до-
даткове утеплення будинку. Також через
підвищення щільності матеріалу збіль-
шується вага блоків і зростають витрати
на їх транспортування.

Одним з показників якості газобетон-
них блоків, є точність дотримання геоме-
тричних розмірів. Так, наприклад, похиб-
ка при виробництві газобетонних блоків
«Аерок» складає не більше 1 мм. Це іс-
тотно полегшує кладку та дозволяє уник-
нути перевитрати клейового розчину для
з’єднання блоків. Внаслідок отриман-
ня рівномірного мінімального клейового
шва підвищуються теплоізоляційні влас-

тивості будинку в цілому, відсутні так зва-
ні «містки холоду»

Важливо також звертати увагу на те-
риторіальне розташування заводів та
спосіб доставлення товару. Для при-
кладу, виробничі потужності ТОВ «Де-
рок» знаходяться в Україні і перед тим,
як потрапити до покупця, продукція бере
участь в мінімальній кількості завантажу-
вально-розвантажувальних робіт. Якщо
ж виробник завозить свою продукцію з
іншої країни використовуючи залізницю,
схема транспортування ускладнюється |
в рази збільшується ризик пошкоджен-
ня блоків.

Ну і звичайно, не можна залишити без
уваги такі важливі характеристики, як
безпека та екологічність матеріалу. Важ-
ливо, щоб продукція була сертифікована
і відповідала всім нормативним вимогам.
«АЕВОС» має комплекс сертифікованих
лабораторій і дуже відповідально підхо-
дить до контролю якості газобетонних
блоків. Вся продукція має паспорт якості
заводу-виробника. Крім цього, «АЕВОС»
єдиний газобетон в Україні, який прой-
шов процедуру екологічної сертифікації
відповідно до вимог міжнародних еколо-
гічних стандартів. Цей екологічний сер-
тифікат є підтвердженням того, що при
виробництві не використовуються ток-
сичні та шкідливі хімічні речовини

Ми обумовили найважливіші момен-
ти, на які варто звернути увагу для того,
щоб обрати надійний, теплий, довговіч-
ний та екологічний газобетон. Будьте
свідомі у своєму виборі!

Газобетон — це АЕРОК,
АЕРОК- це якість,
а якість — це перегони
без фінішу!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

десять + 4 =